Περίληψη της υπ΄αριθ.1009/2018 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Επί της από 1-7-2015 με αριθμό κατάθεσης 78649/2808/4-8-2015 αγωγής της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία “FRITZ HANSEN A/S” η οποία εδρεύει στη Δανία, ως καθολικής διαδόχου της αρχικής ενάγουσας, αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία “LIGHTYERS A/S, όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά :

Της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Β.ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με διακριτικό τίτλο «NOVALUCE», που εδρεύει στο Σχηματάρι Βοιωτίας νομίμως εκπροσωπούμενης.

Εκδόθηκε η υπ.αρ.1009/2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της οποίας το διατακτικό έχει σε περίληψη ως εξής:

Δέχεται την αγωγή κατά της εν λόγω εταιρείας. Υποχρεώνει την ως άνω ετερόρρυθμη εταιρεία να άρει την προσβολή και ειδικότερα να παύσει να διαθέσει στην αγορά τα εμπορεύματα υπό την κωδική ονομασία «ombra» και τους κωδικούς προϊόντος «413801», «413802» και «413803», καθώς και να δημοσιεύσει περίληψη του διατακτικού της εκδοθησόμενης απόφασης στην ιστοσελίδα που διατηρεί στο διαδίκτυο υπό το όνομα χώρου «novaluce» με την κατάληξη «gr».

Απαγγέλει σε βάρος της εναγόμενης εταιρείας με την επωνυμία «Β.ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» και υπέρ της ενάγουσας χρηματική ποινή, ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) σε περίπτωση που δεν αρθεί η προσβολή σύμφωνα με τις αμέσως προηγούμενες διατάξεις.

Υποχρεώνει την προαναφερθείσα εταιρεία να παραλείπει στο μέλλον τη χρήση του με αριθμό 000518949-0003 κοινοτικού σχεδίου και υποδείγματος, καθώς και του αναφερόμενου στο σκεπτικό της παρούσας ιδιαίτερου διακριτικού γνωρίσματος των προϊόντων της ενάγουσας, ιδίως δε να παραλείπει να παράγει και να διαθέτει στην ελληνική αγορά εμπορεύματα, στα οποία εφαρμόζεται το επίδικο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα και το επίδικο ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα, καθώς και να παραλείπει την διαδικτυακή προώθηση ή την με οποιαδήποτε άλλο έντυπο μέσο διαφημιστική προβολή εμπορευμάτων απομίμησης.

Απειλεί την εναγόμενη με χρηματική ποινή ύψους δυο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2500 ε ) για κάθε παράβαση υποχρέωσης παράλειψης,

Υποχρεώνει την ως άνω εταιρεία να παράσχει στην ενάγουσα πληροφορίες για τον αριθμό των φωτιστικών σωμάτων υπό την κωδική ονομασία «ombra» και τους κωδικούς προϊόντος «413801», «413802» και «413803», που έχει διαθέσει στο εμπόριο, τις τιμές λιανικής και χονδρικής πωλήσεως αυτών, καθώς και τα υφιστάμενα στις αποθήκες της εμπορεύματα υπό την προαναφερόμενη κωδική ονομασία.

Απαγγέλλει σε βάρος της εναγόμενης και υπέρ της ενάγουσας χρηματική ποινή, ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000), σε περίπτωση που δεν εκτελεσθεί η εμπεριεχόμενη στην αμέσως προηγούμενη διαταγή πράξη.

Κηρύσσει την απόφαση προσωρινώς εκτελεστή.

Διατάσσει τη δημοσίευση περιλήψεως του διατακτικού της απόφασης με επιμέλεια της ενάγουσας και με δαπάνες της εναγόμενης σε δυο ημερήσιες εφημερίδες, πανελλήνιας κυκλοφορίας.

Επιβάλλει στην εναγόμενη τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας. Κρίθηκε, αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 29 Ιανουαρίου 2018 Δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 19 Μαρτίου 2018».